Úvod / Informácie / Obchodné podmienky
Tlačiť

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
Základné informácie
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope
www.zahradnejazierka.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č.
102/2014 Zb.
Predávajúcim je: PETOMAR SLOVAKIA, s.r.o., Dolná Streda 820, 925 63 Dolná Streda. IČO
44711328, DIČ 2022801121. Tel. 0948 66 61 13, e-mail: petomar@zahradnejazierka.sk. Zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23542/T.
Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v
rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený
podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je 1) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01
Trnava 1, 2) Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava.

Objednávka a uzavretie zmluvy
Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa
Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza
potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
 
Ceny tovaru
Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH.
Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke
http://www.zahradnejazierka.sk/zahradne-jazierka/informacie/detail/moznosti-platby a v nákupnom
košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane
nákladov na dodanie tovaru. Pre náhradné diely sa cena dopravy upraví po uzavretí objednávky.
 
Platba za tovar
Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke
http://www.zahradnejazierka.sk/zahradne-jazierka/informacie/detail/moznosti-platby.
Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.
 
Dodanie tovaru
Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do
30 dní; zvyčajná dodacia lehota pre produkt, ktorý sú skladom, je do troch pracovných dní.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s
výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané
kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako
posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom
prevzatia prvého dodaného tovaru.
d) FAKTÚRA - doklad o zaplatení obdrží kupujúci v elektronickej podobe ihneď po odoslaní tovaru na doručovaciu adresu. 
Za správnosť údajov v zákazníckej časti daňového dokladu zodpovedá kupujúci. V prípade, že faktúra nebola doručená z dôvodu
zadania neplatenj emailovej adresy, Vám kedykoľvek, na vyžiadanie tento doklad opätovne odošleme.
 
Reklamačný poriadok
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach
nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu
nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo
o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe
(záruka).
Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na
použitý tovar je 12 mesiacov. Záručnú doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná
doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode
k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.
Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 12 mesiacov pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak - (napr. sprostredkovateľská zmluva). 
Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až
odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch
týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti
veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru
alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za
bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá
bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo
má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak
však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne
užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom
liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom,
uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote
najneskôr do 30 dní.
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k
výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku,
výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná
výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v
odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať
dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť
reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady
súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného
posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci
v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak
je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky
ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci
je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova
uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia
uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu
ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr
však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať,
ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 
Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto
právo môže využiť len spotrebiteľ.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s
výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané
kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako
posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom
prevzatia prvého dodaného tovaru.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty
na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie
od zmluvy,
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s
iným tovarom,
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo
s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči
(napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na [uveďte link na
predvyplnený formulár].
Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v
posledný deň 14-dňovej lehoty.
Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky
platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu,
dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako
kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe
vrátenia platby.
Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný
spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými
nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na
najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar
doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci
navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho
odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa
považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe
poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho
povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s
tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak
odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s
tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v
„kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom
manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.
 
Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na
petomar@zahradnejazierka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci
odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len
subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa
§3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR
www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá
je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne
riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov,
kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu
poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 
Ochrana osobných údajov
Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre
doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.
Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné
meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných
údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci
uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového
obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.
Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám –
doručovacím spoločnostiam (kuriérom).
Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra
alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.), a to len so súhlasom kupujúceho. Tento súhlas
poskytuje kupujúci dobrovoľne zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii v e-shope a/alebo pri
odosielaní objednávky. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno,
priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely
môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so
žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté
tretím stranám.
Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov
osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
informácie o spracúvaní osobných údajov,
zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich
vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona.
Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:
spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu
osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení
kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas
uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.).
Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení
kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies
uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby
znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu
pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie
internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

 

PETOMAR SLOVAKIA  dňa 27.4.2017

 

 

Prílohy

Vyberáme z nášho e-shopu

Oase MIDI II 1,1KW / 230

OAse - Vyradene produkty

Oase MIDI II 1,1KW / 230

6 792,28 €

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

OAse - Vyradene produkty

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

9 350,94 €