Úvod / Informácie / VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Tlačiť

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Zahradnejazierka.sk
(aktualizované 01/01/2022)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť PETOMAR s. r. o. so sídlom Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika, IČO: 44 711 328, DIČ: 2022801121,  IČ DPH: SK2022801121, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č. 23542/T, je prevádzkovateľom internetových obchodov www.zahradnejazierka.sk, www.biorbshop.sk, www.topfontany.sk (ďalej len „e-shop") a predávajúcim (ďalej len „Predávajúci").

1.2 Predávajúci vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji tovaru a poskytovaní služieb. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Predávajúcim a sú záväzné pre všetky zmluvné strany.

1.3 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.4 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a súvisiacimi predpismi.

1.5 Podnikateľom sa rozumie:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Podnikateľom sa taktiež rozumie pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

1.6 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

II. KÚPNA ZMLUVA
Uzavretie kúpnej zmluvy:

2.1 Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky (návrhu na uzatvorenie zmluvy) kupujúcim a následným prijatím objednávky (prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy) predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu do 24 hodín od doručenia objednávky spolu s informáciami o dostupnosti a termíne dodania prostredníctvom zadaného e-mailu. (na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv). Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.2 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa z objektívnych dôvodov nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

2.3 Vzniknutú zmluvu (vrátane ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zákonných dôvodov.
Dodanie predmetu kúpy:

2.4 Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá predmet kúpy, doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu kúpy a Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci sa stane vlastníkom veci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena:

3.1 Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané osobitne a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

3.2 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. V takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:
- cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
- u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
- zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

3.3 Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Akciové ceny, zľavy na tovar nie je možné kombinovať.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Platobné podmienky:
3.5 Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby platby a podmienky:
- platba vopred bankovým prevodom
- platba na dobierku pri doručení tovaru
- platba splátkovým systémom QUATRO (vzťahuje sa na objednávky nad 100 eur)
- platba kartou

3.6 Platba je možná len v EUR. Daňový doklad predávajúci zasiela kupujúcemu spolu s tovarom. Predávajúci je platca DPH. Všetky ceny u uvedené vrátane DPH.

IV. DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY
Spôsoby a lehoty dodania:

4.1 Predávajúci zaisťuje alebo sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
- zasielanie prepravnou službou/poštovým podniko

4.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke je vo väčšine prípadov 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálne 20 pracovných dní. Dodacia lehota sa po dohode s Kupujúcim môže meniť. O dodacej lehote, termíne dodania bude Kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade predĺženia dodacej lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť v súlade s bodom 2.2 VOP.

Ostatné dojednania:

4.3 Miesto odberu/doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúcim. Za splnenie záväzku Predávajúceho v zmysle bodu 2.5 VOP sa považuje dodanie tovaru na určené miesto odberu/doručenia

4.4 Ak z povahy veci alebo ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí, ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným na uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci vec na prepravu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a jej úplnosť. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento potvrdí prevzatie tovaru.

4.5 V prípade zásahu vyššej moci, výpadku informačného systému, Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie a poškodenie tovaru zavinené prepravcom. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Odstúpenie od zmluvy-spotrebiteľ:

5.1 Kupujúci má právo v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. od zmluvy odstúpiť v prípade zmluvy uzavretej na diaľku mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V uvedenej lehote je nevyhnutné o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informovať Predávajúceho spolu s informáciami potrebnými k vybaveniu:
- Číslo objednávky (variabilný symbol)
- Popis tovaru
- Dátum prevzatia tovaru
- Meno a priezvisko spotrebiteľa
- Adresa spotrebiteľa
- Číslo účtu a kód banky (IBAN) pre vrátenie platby
- Dôvod odstúpenia (nepovinné)
Formulár na odstúpenie od zmluvy určený pre spotrebiteľov nájdete tu:
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
KOMU: PETOMAR s. r. o. so sídlom Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika
Meno a priezvisko spotrebiteľa *:
Adresa spotrebiteľa *:
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar*:
Popis tovaru (výrobné číslo):
Číslo objednávky* (variabilný symbol):
Dátum objednania/dátum prevzatia*:
Číslo účtu, kód banky (IBAN) pre prípad vrátenia platby*
Dátum*
Podpis spotrebiteľa * (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):
*povinné/vyplniť čitateľne

5.2 Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ zaslať najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu Predávajúceho PETOMAR s. r. o. Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, doporučene, poistený (odporúčanie), vhodne zabalený aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu samotného tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu ____________ alebo na adresu sídla predávajúceho Váhovská 870, Dolná Streda 925.

5.3 Predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z.

5.1 Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

VI. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
6.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

VII. KOMUNIKÁCIA
7.1 Na komunikáciu kupujúci môže využiť všetky kontakty uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Prosíme vás však, aby ste prednostne využívali možnosť komunikovať s nami prostredníctvom e-mailu, najmä pre urýchlenie a efektivitu komunikácie a ako alternatívu k listovým zásielkam ‒ ďakujeme, že šetríte životné prostredie. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať na adrese petomar@zahradnejazierka.sk .

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
8.1 Vaše osobné údaje chránime v zmysle platných právnych predpisov. Podrobné informácie o tom ako spracovávame a chránime vaše osobné údaje nájdete na internetovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Ochrana osobných údajov. 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva. Máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („ARS “), ak sme na vašu žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedali zamietavo alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh môžete podať príslušnému subjektu ARS; Vaša možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2 Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môžete, ak ste spotrebiteľom, využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu ec.europa.eu/consumers/odr.

9.3 Orgán dozoru, ktorému podlieha naša činnosť, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

9.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2022 . Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

PETOMAR s. r. o. 1.1.2022

Prílohy

Vyberáme z nášho e-shopu

Oase MIDI II 1,1KW / 230

OAse - Vyradene produkty

Oase MIDI II 1,1KW / 230

6 171,38 €

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

OAse - Vyradene produkty

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

8 531,05 €