Úvod / Informácie / Zásady spracúvania osobných údajov
Tlačiť

Zásady spracúvania osobných údajov

 Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť PETOMAR s. r. o., so sídlom Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika, IČO: 44 711 328, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č. 23542/T (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.    

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby?

  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Váhovská 870, Dolná Streda 925 63 alebo na e-mail:petomar@zahradnejazierka.sk. Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Monitorovanie priestorov spoločnosti

Priestory spoločnosti (prevádzkovateľa) PETOMAR s. r. o., so sídlom Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika sú monitorované kamerovým systémom so záznamom. Prevádzkovateľ využíva kamerový systém za účelom ochrany zdravia, majetku a zabezpečenia bezpečnosti, v osobitných prípadoch za účelom uplatňovania právnych nárokov. Za týmto účelom spracúva prevádzkovateľ prostredníctvom predmetného kamerového systému Váš videozáznam a to po dobu 14 dní od jeho vyhotovenia.    

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov:

Kontaktný formulár

Účel spracúvania

zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí.

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu.

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o informácie, potenciálni klienti

Kategória osobných údajov

meno, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené predmete správy

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Virtuálny asistent

Účel spracúvania

zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom virtuálneho asistenta.

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu.

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o informácie, potenciálni klienti

Kategória osobných údajov

meno, e-mail, údaje, ktoré nám v rámci komunikácie dobrovoľne poskytnete

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola komunikácia ukončená

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Cenové ponuky

Účel spracúvania 

vyhotovovanie cenových ponúk

Právny základ

predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR 

Kategória dotknutých osôb

potenciálni klienti

Kategória osobných údajov

meno, e-mail, tel. číslo údaje uvedené predmete cenovej ponuky

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

30 dní od vyhotovenia  

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Objednávky e-shop

Účel spracúvania 

uzatváranie a správa objednávok (zmlúv) cez e-shop

Právny základ

zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, adresné údaje (krajina, ulica, PSČ, mesto), tel. číslo, e-mail, informácie uvedené v poznámke, (osobitné fakturačné údaje, ak je klientom právnická osoba alebo SZČO)

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý dodávateľ zabezpečujúci prepravu tovaru, externý partner poskytujúci možnosť splátkového predaja v prípade záujmu o splátkový predaj

Lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov od vykonania objednávky

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa 

Objednávky – realizácie, vypožičanie tovaru

Účel spracúvania 

uzatváranie a správa objednávok (zmlúv) – realizácia, vypožičanie tovaru

Právny základ

zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, adresné údaje (krajina, ulica, PSČ, mesto), tel. číslo, e-mail, (osobitné fakturačné údaje, ak je klientom právnická osoba alebo SZČO), v prípade vypožičania tovarov aj dôvod vypožičania  

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý dodávateľ zabezpečujúci realizáciu

Lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov od vykonania objednávky

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa 

Účtovné a daňové povinnosti

Účel spracúvania 

plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva

Právny základ

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Kategória dotknutých osôb

klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, číslo bankového účtu (prípadne e-mail), údaje súvisiace s platbou

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Reklamácie

Účel spracúvania 

vybavovanie reklamácií tovarov

Právny základ

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória dotknutých osôb

klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, identifikačné údaje spoločnosti, ak je klient právnická osoba a osobné údaje súvisiace s predmetom reklamácie v súlade so zásadou minimalizácie

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

Lehota na výmaz osobných údajov

1 rok od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Uplatňovanie právnych nárokov

Účel spracúvania 

uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je uplatňovanie právnych nárokov.

Kategória dotknutých osôb

klienti, bývalý klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov

Kategória osobných údajov

kontaktné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, údaje z objednávok, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek pri uplatňovaní práv

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný na jej náhradu (štvorročná subjektívna lehota), končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Evidencia klientov

Účel spracúvania 

evidencia klientov

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia klientov, efektívne plnenie záväzkov.

Kategória dotknutých osôb

klienti

Kategória osobných údajov

kontaktné osobné údaje uvedené v objednávkach ako meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

po ukončení zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom (vykonaní objednávky)

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov

Účel spracúvania 

evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

klienti

Kategória osobných údajov

údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Registrácia e-shop

Účel spracúvania 

evidencia registrovaných členov e-shopu, správa registrovaných účtov

Právny základ

súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

registrovaní členovia

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, v prípade právnických osôb a SZČO údaje zo živnostenského oprávnenia, prípadne údaje zo živnostenského alebo obchodného registra za účelom overenia záujemcu o registráciu. 

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

1 rok od inaktivity člena v e-shope

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Opustený košík

Účel spracúvania 

rezervácia tovaru – v rámci systému opustený košík

Právny základ

predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

potenciálni klienti

Kategória osobných údajov

e-mailová adresa (v prípade zadania), IP adresa, informácie z nákupného košíka  

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

72 hodín od vykonania rezervácie

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Recenzie

Účel spracúvania 

ohodnocovanie kvality poskytovaných služieb a produktov klientmi

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie verejnosti o kvalite poskytovaných služieb a tovarov.

Kategória dotknutých osôb

recenzenti  

Kategória osobných údajov

meno, údaje uvedené v recenzií   

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

Lehota na výmaz osobných údajov

po dobu prevádzkovania webovej stránky, na ktorej bola recenzia uvedená, prípadne po dobu pokiaľ recenzent nepožiada o výmaz recenzie

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Dotazník spokojnosti

Účel spracúvania 

zisťovanie spokojnosti s nákupom

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zlepšovanie poskytovaných služieb, zabezpečovanie marketingovej činnosti

Kategória dotknutých osôb

zákazníci 

Kategória osobných údajov
 

meno, priezvisko, e-mail, informácie o zrealizovanej objednávke

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý partner HEUREKA

Lehota na výmaz osobných údajov

po vykonaní nákupu, resp. vybavení spätnej väzby

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Zasielanie noviniek, bez predchádzajúceho vzťahu

Účel spracúvania 

zasielanie informácií o produktoch a novinkách - propagácia spoločnosti

Právny základ

súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o informácie

Kategória osobných údajov

e-mailová adresa

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý partner Klaviyo

Lehota na výmaz osobných údajov

marketingové správy budú zasielané po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu  so spracovaním osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov bude uchovávaný po dobu 4 rokov od jeho odvolania

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Zasielanie noviniek klientom

Účel spracúvania 

zasielanie informácií o produktoch a novinkách - propagácia spoločnosti

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie klientov o aktuálnych ponukách

Kategória dotknutých osôb

klienti

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, e-mailová adresa

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

Lehota na výmaz osobných údajov

po dobu registrácie v e-shope, resp. po dobu trvania zmluvného vzťahu

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Sociálne siete – komunikácia

Účel spracúvania 

zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o informácie

Kategória osobných údajov

 údaje poskytnuté pri vykonávaní komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí

Lehota na výmaz osobných údajov

po dobu aktívneho využívania konta na sociálnych sieťach,

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Súťaže

Účel spracúvania 

organizovanie súťaží na sociálnych sieťach/webovej stránke v zmysle štatútu súťaže

Právny základ

súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

účastníci súťaže

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa doručenia v prípade výhry

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí

Lehota na výmaz osobných údajov

1 mesiac od vyhlásenia výsledkov súťaže

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

Monitorovanie priestorov spoločnosti

Účel spracúvania 

ochrana majetku, života, zdravia, zabezpečenie bezpečnosti, v osobitných prípadoch uplatňovanie právnych nárokov

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku, života, zdravia, zabezpečenie bezpečnosti, v osobitných prípadoch uplatňovanie právnych nárokov. 

Kategória dotknutých osôb

osoby vyskytujúce sa v monitorovacom priestore

Kategória osobných údajov

videozáznam

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

14 dní

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizácii

neuskutočňuje sa

 

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.

Vyberáme z nášho e-shopu

Oase MIDI II 1,1KW / 230

OAse - Vyradene produkty

Oase MIDI II 1,1KW / 230

6 171,38 €

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

OAse - Vyradene produkty

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

8 531,05 €